AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Možem založiť S.R.O. so záznamom v registri trestov?

Osoba so záznamom v registri trestov môže bez problémov vlastniť novú spoločnosť s ručením obmedzeným, teda bez problémov môže takáto osoba založiť spoločnosť s.r.o.
Avšak problémom môže byť vymenovanie takejto osoby za konateľa spoločnosti. Je potrebné brať do úvahy, že v zmysle živnostenského zákona, štatutárnym orgánom spoločnosti môže byť len bezúhonná osoba. Za bezúhonného sa na účely živnostenského zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Nestačí teda len to, že spáchaný trestný čin nemal súvis s podnikaním, ale konateľ spoločnosti by nemal byť právoplatne odsúdený ani za trestný čin štvrtej a piatej hlave trestného zákona.

Ak takáto osoba podmienku bezúhonnosti nespĺňa, nebude možné túto osobu vymenovať za konateľa spoločnosti. V takomto prípade môže samozrejme vlastniť novú spoločnosť, avšak bude musieť zabezpečiť konateľa spoločnosti, ktorý podmienku bezúhonnosti spĺňať bude.