AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Aké sú poplatky do Živnostenského registra?

Od 1.6.2010 je výška správneho poplatku za vydanie osvedčenia o živnostenskom podnikaní päť (5) euro za každú zvolenú voľnú živnosťpätnásť (15) euro za každú zvolenú remeselnú alebo viazanú živnosť.

Voľné živnosti

Medzi voľné živnosti patria všetky činnosti, ktorých vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti a u ktorých postačuje iba splnenie všeobecných podmienok, daných zákonom. V zákone neexistuje žiadny zoznam voľných živností. Spadajú pod ne teda všetky ostatné podnikateľské činnosti, ktoré nepatria do inej kategórie.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú činnosti, u ktorých je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. Pre každú činnosť je v zákone individuálne stanovené, pri splnení akých podmienok je možné ju vykonávať.

Remeselné živnosti

Za remeselné živnosti sú podľa § 21 živnostenského zákona považované také činnosti, ktorých vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti získanej vyučením v odbore. Odborná spôsobilosť sa preukazuje:
- výučným listom
- iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru (maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, osvedčenie o vykonaní kvalifikačnej skúšky)