AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Návrh novely zákona o dani z prijímov od 1.1.2013

Vyššie sadzby dane, obmedzenie paušálnych výdavkov, zdanenie výsluhových dôchodkov, daňový bonus ...

V piatok (24.8.2012) zverejnilo Ministerstvo financií SR na Portáli právnych predpisov návrh zákona , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Pripomienkové konanie končí 4.9.2012. Po vyhodnotení pripomienkového konania sa návrhom bude zaoberať vláda a následne aj Národná rada pravdepodobne na svojej októbrovej schôdzi v prvom čítaní – a v druhom a treťom čítaní na novembrovej schôdzi.

Podľa dôvodovej správy k návrhu zákona predkladaný návrh zákona vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR, ktorého cieľom je aj konsolidácia verejných financií so zámerom zníženia deficitu verejných financií pod 3 % HDP v roku 2013.

Pozrime sa na najdôležitejšie navrhované zmeny.

SADZBA DANE

Ruší sa tzv. “rovná daň”.

Sadzba pre fyzické osoby:

- 19 % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane,
- 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok platného životnéhominima.

Poznámka: Suma životného minima, platná k 1. januáru 2013, je 194,58 eura. Hranica 176,8-násobku je tak pre rok 2013 suma 34401,74 eura (ročne, v prepočte na mesiac je to 2866,81 eura). Sadzbou 25% sa tak za rok 2013 zdaní tá časť základu dane daňovníka, ktorá presiahne sumu 34401,74 eura.

Sadzba pre právnické osoby:

23% zo základu dane, zníženého o daňovú stratu.

OSOBITNÁ SADZBA DANE

Zavádza sa nová tzv. osobitná sadzba dane. Zdaniteľný príjem zo závislej činnosti plynúci niektorým ústavným činiteľom, konkrétne poslancom Národnej rady vrátane autora tohto článku ,-) , prezidentovi, členom vlády, predsedovi a podpredsedovi NKÚ, bude zdanený aj osobitnou sadzbou dane 5%.

PAUŠÁLNE VÝDAVKY (SZČO, živnostníci atď.)

- obmedzia sa na maximálnu výšku 5 040 eur ročne (420 eur mesačne),
- ruší sa možnosť uplatnenia paušálnych výdavkov pri prenájme nehnuteľností.

Príklad:

Živnostník dosiahne za rok 2013 hrubý príjem (tržbu) 10000 eur. Uplatní si paušálne výdavky 40%, čo v jeho prípade bude 4000 eur (je to menej ako 5040 eur). Od príjmu odpočíta paušálne výdavky a odvody (napr. 2000 eur) a zdaňuje výslednú sumu 4000 eur.

Iný živnostník dosiahne za rok 2013 hrubý príjem 20000 eur. Paušálne výdavky “po starom” by boli 8000 eur a po odpočítaní odvodov (napr. 2000 eur) by zdaňoval sumu zostávajúcich 10000 eur. “Po novom” budú paušálne výdavky obmedzené maximálnou sumou 5040 eur. Preto po odpočítaní odvodov (napr. 2000 eur) zdaňuje sumu 12960 eur.

ZDANENIE VÝSLUHOVÝCH DôCHODKOV

Navrhuje sa zavedenie zdanenia výsluhových dôchodkov bývalých policajtov a vojakov, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek. Daň sa bude vyberať zrážkou, sadzba dane 19%.

Na druhej strane poberatelia výsluhových dôchodkov, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek, si budú môcť uplatniť nárok na nezdaniteľnú časť dane “na daňovníka”.

NEZDANITEĽNÁ ČASŤ NA MANŽELKU (MANŽELA)

Okruh daňovníkov, ktorí si budú môcť uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela), sa podstatne zúži.

Nárok zostane len v prípadoch, kedy:
– manželka (manžel) sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované (§ 33 ods. 2) maloleté dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti, do zániku nároku na rodičovský príspevok,
– manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie alebo
– manželka (manžel) bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Od vlastného príjmu manželky (manžela) sa bude odpočítavať len zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná zaplatiť z tohto vlastného príjmu. Nebude sa môcť odpočítať poistné na dobrovoľné sociálne poistenie ani poistné “samoplatiteľa” na zdravotné poistenie.

DAŇOVÝ BONUS

Pri posudzovaní nároku na daňový bonus sa budú brať do úvahy len tzv. aktívne príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2. Vylučujú sa tak príjmy “pasívne” podľa § 6 ods. 3 až 5, napríklad príjem z prenájmu.

Nárok na daňový bonus sa obmedzí vekom dieťaťa a to tak, že nárok bude poslednýkrát v kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa dovŕši 19 rokov veku.

DAŇ VYBERANÁ ZRÁŽKOU

Sadzba dane pri dani vyberanej zrážkou má zostať 19% bez obmedzenia výšky príjmu.

Základ dane pri príjmoch autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie bude stanovený ako príjem znížený o príspevok do umeleckých fondov (nebude možné odpočítanie paušálnych výdavkov).