AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Daňové zmeny od januára 2013


Daňové zmeny platné od januára 2013

Hlavné zmeny:

 • na príjmy dosiahnuté od 1. 1. 2013 právnickými osobami sa bude vzťahovať daň 23 %
 • fyzické osoby s mesačným príjmom nad 3 311 eur (vyše štvornásobok priemernej mzdy, taký plat poberá podľa MF SR asi 1 % zamestnancov) budú z príjmu nad uvedenú hranicu platiť daň vo výške 25 percent, zvyšok sa im zdaní štandardnou sadzbou 19 %
 • paušálne výdavky sa obmedzia na najviac 5 040 eur ročne, teda 420 eur mesačne, pri príjmoch z prenájmu ich využitie viac možné nebude, buď prenajímateľ zdaní 19-timi percentami celý príjem alebo prejde na skutočné výdavky, kde si musí viesť evidenciu o príjmoch a výdavkoch v časovom slede

Ďalšie zmeny, z ktorých časť prijali poslanci na základe pozmeňovacích návrhov:

 • obmedzí sa možnosť odložiť si priznanie daní, budú ho môcť získať len daňovníci na základe oznámenia daňovému úradu, ak počas zdaňovacieho obdobia mali príjmy aj zo zahraničia. Odklad môžu získať o ďalšie tri, respektíve šesť mesiacov. Všetci ostatní musia daň priznať a uhradiť do 31. marca
 • nezdaniteľnú sumu na manželku (manžela) si bude môcť odrátať daňovník len vtedy, ak sa jeho partner stará o dieťa do troch rokov, respektíve o ťažko choré dieťa do šiestich rokov alebo je evidovaný na úrade práce
 • pribudla ešte možnosť, že nezdaniteľná suma na manželku sa zachová, aj ak je manžel, manželka ťažko zdravotne postihnutá alebo má nižšiu schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť podľa sociálnych predpisov
 • daňový bonus budú môcť na vyživované či študujúce deti do 26 rokov využiť len rodičia, ktorí sú zamestnaní alebo podnikajú (majú príjmy podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov), tzv. aktívne príjmy
 • zavádza sa zdanenie starých dividend dosiahnutých zo zdrojov na Slovensku, no nevyplatených od roku 2003 sadzbou 15 %
 • oslobodzujú sa plnenie poskytované baníckym dôchodcom a vdovám po baníkoch podľa predpisu z roku 1992
 • osobitnú daň vo výške 5 % budú platiť z príjmov poslanci, prezident, členovia vlády, predseda a podpredseda NKÚ, pričom progresívne zdaňovanie týchto príjmov sa tým neruší a takto zdanené príjmy sa nebudú zároveň odrátavať ani od zdaniteľných príjmov pre riadne zdanenie, no zároveň sa nezmenil fakt, že časť príjmov týchto osôb v podobe náhrad nepodlieha zdaneniu
 • príjmy autorov sa budú zdaňovať dvomi spôsobmi: buď zrážkovou daňou ako doteraz, no vtedy odpadne možnosť odrátať si paušálne výdavky, príjem sa zníži len o uhradené 2 % do literárneho fondu, alebo si ich autori budú zdaňovať sami ako napríklad SZČO, a vtedy môžu využiť aj paušálne výdavky, aj nezdaniteľnú sumu
 • výnosy zo štátnych dlhopisov a štátnych pokladničných poukážok si už nebudú musieť zdaňovať zrážkovou daňou aj fyzické osoby, zdania si ich spolu s ostatnými príjmami prostredníctvom priznania, je to v súlade s deklarovaným záujmom rezortu financií vydať v budúcnosti aj štátne dlhopisy pre verejnosť
 • zároveň si investori budú môcť zarátať do výdavkov aj povinne platené poistné z investícií, napríklad zdravotné odvody z dividend
 • príjmy z predaja majetku obcí a VÚC budú oslobodené od dane z príjmu, pričom toto oslobodenie budú môcť obce využiť už pri podávaní priznaní k dani z príjmu za rok 2012
 • postupné znižovanie takzvanej asignácie 2 % daní neziskovkám od právnických osôb sa posúva o rok neskôr, teda tohtoročné podmienky budú platiť aj pre rok 2013
 • paušálne výdavky na sumu najviac 5 040 eur ročne sa obmedzili aj pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva, pri ktorých platia 25-percentné paušálne výdavky
 • príjem zodpovedajúci nezdaniteľnej sume si budú môcť od dane oslobodiť ľudia, ktorí poberajú od poisťovní v dôsledku úrazu náhradu mzdy, pričom túto výhodu budú môcť využiť už pri podávaní priznania za rok 2012
 • príjmy z výhier budú od dane oslobodené až do sumy 350 eur miesto súčasnej hranice 165,97 eur. Ak túto hranicu prekročia, zdaňujú sa celé, zabúdať však netreba na fakt, že z výhry sa už od prvého eura jej hodnoty platia zdravotné odvody, a to bez ohľadu na to, či výhra podlieha zdaneniu alebo nie
 • preddavky na daň z príjmov sa budú platiť u fyzických osôb až od sumy 2 500 eur, doteraz platila táto povinnosť od sumy 1 659,70 eur, pričom prvýkrát to daňovníci pocítia od aprílových preddavkov