AK VÁM SPOLOČNOSŤ NEZALOŽÍME, VRÁTIME VÁM O  25% NAVIAC Z CELEJ SUMY

DOČASNE ZVÝHODNENÉ CENY
ASISTOVANÉ  založenie s.r.o. ..... 240 €   330€
KOMPLETNÉ  založenie s.r.o. .....  250 €   390€
PREDAJ  spoločnosti s.r.o.   .....    400 €   930€
                                   PREDAJ  s.r.o. platca DPH .... od 2500 €  ban-new-
                                   • • •  CENY PLATIA DO KONCA MESIACA  • • •

Alternative flash content

You need to upgrade your Flash Player

Get Adobe Flash player

Prevod obchodného podielu v s.r.o. - z.clanky

Vlastním obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorého časť by som chcel previesť na svojho syna. Môžem podiel previesť bez informovania ostatných spoločníkov? Mám nejaké povinnosti?

V uvedenom prípade ide o rozdelenie a následný prevod časti obchodného podielu. Najskôr je potrebné preveriť znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti, ktorá by mala umožňovať prevod obchodného podielu a ktorá ustanovuje podmienky týkajúce sa prevodu obchodného podielu. Spoločenská zmluva môže ustanovovať napríklad súhlas valného zhromaždenia s rozdelením a prevodom obchodného podielu, predkupné právo ostatných spoločníkov a pod.

Najčastejšie sa vyžaduje na rozdelenie a prevod obchodného podielu súhlas valného zhromaždenia spoločnosti. Po odsúhlasení rozdelenia a následného prevodu obchodného podielu z prevodcu na nadobúdateľa valným zhromaždením, uzatvorí prevodca a nadobúdateľ zmluvu o prevode obchodného podielu. Podpisy na zmluve o prevode obchodného podielu sa musia úradne osvedčiť. Náležitosti takejto zmluvy bližšie upravuje Obchodný zákonník.

V prípade rozdelenia a následného prevodu obchodného podielu je potrebné zachovať minimálnu hodnotu vkladu každého spoločníka vo výške 750 eur.

V prípade, ak budete rozdeľovať a prevádzať obchodný podiel po 30.09.2012, a tento podiel bude väčšinový (väčšinovým obchodným podielom sa pre tieto účely rozumie podiel, na základe ktorého má spoločník aspoň polovicu všetkých hlasov), bude potrebné k návrhu na zápis zmien do obchodného registra predložiť aj súhlas správcu dane tak pre osobu prevodcu ako aj nadobúdateľa. Tento súhlas vydáva správa dane na základe písomnej žiadosti. Správca dane súhlas nevydá, ak má prevodca a/alebo nadobúdateľ daňový nedoplatok, ktorého výška v úhrne za všetky dane presahuje 170 eur. V prípade, ak by išlo o rozdelenie a prevod menšinového obchodného podielu, prikladá sa k návrhu na zápis zmien do obchodného registra len vyhlásenie prevodcu a/alebo nadobúdateľa o tom, že povinnosť predložiť súhlas správcu dane nemá a/alebo nemajú.